Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

  1. Potvrzením objednávky Zákazník souhlasí se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, telefon, emailové spojení) ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je zákazníkem udělen na dobu neurčitou a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  2. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
  3. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků CG nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení objednávky.
  4. Zákazník souhlasí s tím, že mu ze strany CG mohou být na e-mail zadaný při objednávce zasílány informace charakteru obchodního sdělení.

Autorská práva

  1. Zákazník prohlašuje, že do fotoalba umístí pouze fotografie či jiný obrazový materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas.
  2. Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv.
  3. CG prohlašuje, že zákazníkovi budou ze strany CG zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků.
  4. CG se zavazuje k tomu, že nebude fotografie, resp. data prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně a nepoužije tyto data pro jakoukoli komerční nabídku bez souhlasu vlastníka těchto dat.