Všeobecné obchodní podmínky

COPY GENERAL s.r.o. může převzít zakázky ke zpracování pouze na základě dále uvedených Všeobecných obchodních podmínek. Zákazník na ně potvrzením objednávky v internetové aplikaci CGphoto v plném rozsahu přistupuje.

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád služby CGphoto

I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo a objednávky (dále jen „Smlouva o dílo nebo také Objednávka CGphoto“) uzavřené mezi společností COPY GENERAL s.r.o. se sídlem Senovážné nám. 26, Praha 1, PSČ: 110 00 , IČ: 45280436, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 10079, (dále jen „CG“ nebo také „zhotovitel“), jako zhotovitelem a zákazníkem jako objednatelem.
 2. Při uzavírání Smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že zákazník je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými listinami.

II. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření Smlouvy o dílo může dojít na základě písemné objednávky zákazníka u zhotovitele a jejím potvrzením zhotovitelem, nebo také i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tzn. zasláním objednávky prostřednictvím softwarové aplikace CGphoto (dále jen „Aplikace“). Uzavřením Smlouvy o dílo, resp. odesláním objednávky prostřednictvím Aplikace zákazník přistupuje na tyto VOP. Objednávka je považována ve smyslu ustanovení § 43c odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) za přijetí návrhu na uzavření smlouvy na objednané produkty (fotoknihy, kalendáře, fotoobrazy, a jiné…), (dále jen „Produkty“), a to v takovém znění, v jakém zákazník obdrží emailové potvrzením internetové objednávky. Zákazník bere na vědomí, že tato Smlouva o dílo je dle ustanovení § 43c odst. 2 občanského zákoníku uzavřena okamžikem odeslání potvrzení přijetí objednávky CG zákazníkovi.
 2. Zákazník bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy o dílo mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit CG cenu za zhotovené dílo, a to ve výši dle aktuálních cenových podmínek platných v době odeslání objednávky, resp. v okamžiku obdržení potvrzující e-mailové zprávy ze strany CG.
 3. Podstatnými náležitostmi Smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje CG na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy v aktuálním znění uvedena na níže uvedených webových stránkách společnosti COPY GENERAL s.r.o. www.copygeneral.cz popřípadě na www.cgphoto.eu. Smlouva o dílo může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je vytvoření díla, které je specifikováno zákazníkem v objednávce nebo ve Smlouvě o dílo.
 2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné a určité. Musí též odpovídat platné nabídce CG, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky CG, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
 3. Není-li dohodnuto jinak, CG provede dílo v kvalitě obvyklé v České republice a v souladu s nabídkou CG platnou v den uzavření Smlouvy o dílo, resp. odeslání objednávky.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. CG se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o dílo či objednávce za podmínek stanovených v platné nabídce CG v den uzavření Smlouvy o dílo, resp. v den přijetí objednávky.
 2. Za zakázku zpracovanou a dodanou CG zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření Smlouvy o dílo nebo potvrzení objednávky CG.
 3. Pro případ, že CG přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, přičemž za dílo zhotovené třetí osobou odpovídá, jakoby je zhotovil sám.
 4. Případné požadavky zákazníka na změnu Smlouvy o dílo, pokud jsou CG akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
 5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání CG v plnění smluvních závazků, má CG právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese CG odpovědnost za vzniklé škody.
 6. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání CG, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být CG nikterak ovlivněny či odvráceny.
 7. CG uzavře Smlouvu o dílo se zákazníkem, resp. přijme objednávku učiněnou zákazníkem, jen pod podmínkou, že zákazník nebude mít v okamžiku uzavření smlouvy či přijetí objednávky vůči CG žádné dluhy.

V. Smlouva o dílo uzavřená v provozovnách CG a všech jeho partnerů

 1. Uzavírá-li zákazník Smlouvu o dílo v některé z provozoven CG, nebo provozoven a sběren obchodních partnerů CG, řídí se při jejím uzavírání těmito VOP.
 2. CG je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb a produktů CG v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá.
 3. Uzavřel-li zákazník smlouvu prostřednictvím Aplikace, s tím, že v objednávce uvedl osobní vyzvednutí zakázky na některé provozovně CG, zavazuje se převzít zakázku nejpozději do 10 dnů ode dne doručení informace o vyhotovení zakázky.

VI. Smlouva o dílo uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

 1. Uzavření Smlouvy o dílo, resp. vyplnění objednávky je možné prostřednictvím Aplikace. Využíváním Aplikace Zákazník souhlasí s podmínkami  uvedenými v tomto software.
 2. Při vyplňování a zadávání objednávky prostřednictvím Aplikace je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato Aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je CG oprávněn objednávku odmítnout.
 3. Poskytování služeb CG je omezeno pouze na území České republiky. Objednací adresa zákazníka i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky.
 4. Pokud je CG objednávka doručena prostřednictvím Aplikace, bude přijetí této objednávky potvrzeno CG prostřednictvím automaticky generovaného e-mailu. Datum odeslání tohoto potvrzení bude bráno za den přijetí objednávky a tedy i za den uzavření smlouvy.
 5. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit. Je-li objednávka odeslána a potvrzeno její přijetí ze strany CG, je zákazník povinen zhotovenou zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.
 6. Odesláním objednávky zákazník vyjadřuje bezpodmínečný souhlas s těmito VOP. Současně bere na vědomí podmínky, za nichž může využívat Aplikaci. Potvrzení objednávky je také souhlasem se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů zákazníka ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je zákazníkem udělen na dobu neurčitou.
 7. Zákazník souhlasí s tím, že mu ze strany CG mohou být na e-mail zadaný při objednávce zasílány informace charakteru obchodního sdělení.
 8. CG je oprávněn bez nutnosti předchozího oznámení zákazníkovi kdykoli zasáhnout do Aplikace za účelem její úpravy
 9. Zákazník nesmí umisťovat do objednávaného produktu materiály, které jsou v rozporu s platným právním řádem České republiky, jsou v rozporu s morálními principy a základy etiky, nebo jiným způsobem omezují soukromí jiných osob. V takovém případě má CG právo takovou objednávku odmítnout.
 10. Zákazník prohlašuje, že vědomě nebude podnikat žádné kroky, které by mohly poškodit Aplikaci nebo ohrozit její provozuschopnost.
 11. CG prohlašuje, že zákazníkovi budou ze strany CG zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků. Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv. Zákazník prohlašuje, že do fotoalba umístí pouze fotografie či jiný obrazový materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas.
 12. Zákazník souhlasí s tím, že v případě ztráty obrazových souborů v průběhu datových přenosů, popřípadě v průběhu zpracování, CG nenese odpovědnost za škody spojené s vytvořením podkladů pro objednávku (přípravu dat).

VII. Záruka kvality, reklamace

 1. CG zpracuje objednávku v kvalitě obvyklé pro tento druh zpracování (tzn. digitální tisk), která byla sjednána řádnou objednávkou.
 2. Zakázka bude CG distribuována ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy. CG nenese odpovědnost za škody způsobené pozdním dodáním díla, které nevzniknou na jeho straně.
 3. Vlastnictví a nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází z CG na zákazníka převzetím díla a uhrazením dohodnuté ceny.
 4. Opožděné dodání díla, které by vzniklo z důvodu na straně České pošty, s.p., jako distributora zakázky a nebylo jej možné nikterak ovlivnit ze strany CG, neopravňuje zákazníka k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na zpracování.
 5. U jednoznačných nedostatků ve zpracování má zákazník právo na uplatnění reklamace.
 6. Smluvní strany sjednávají, že není možné uplatňovat právo na reklamaci díla u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín obrazců. CG nenese odpovědnost za to, že barvy na fotografiích nebudou stoprocentně souhlasit s tím jak vypadá vizuální vzhled zobrazený na monitoru, či jiném zobrazovacím zařízení. Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malého rozlišení) zákazníkem dodaných obrazových souborů nebudou akceptovány.

VIII. Reklamační řád

Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje CG maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu CG může však dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád:

 1. Reklamace musí být zákazníkem uplatněna písemně, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady díla v zákonné záruční lhůtě, to jest během šesti měsíců od data převzetí díla zákazníkem. Z provozních důvodů doporučujeme reklamovat zásilku co nejdříve. Reklamace musí být CG zaslána dopisem na adresu uvedenou na webových stránkách www.cgphoto.eu v sekci reklamace, popřípadě může být předána zákazníkem osobně na provozovně CG, kde byla vyhotovená zakázka zákazníkem vyzvednuta. Každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat reklamované dílo, daňový doklad, zpětný kontakt na zákazníka a poštovní adresu pro doručení opraveného produktu či zamítnuté reklamace. Zásilky na dobírku nebudou v žádném případě přijaty.

Plnění z odpovědnosti za vady

Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro zákazníka podle druhu a povahy vad následující práva:

 1. právo na předělání zakázky - jestliže CG provede dílo odlišně od požadované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, CG zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka – a to do 5 dní od získání dat nutných pro opravu produktu, pokud nebude dohodnuto jinak;
 2. právo na provedení opravy – pokud budou uznány námitky týkající se kvality vyhotovení, provede CG opravu na vlastní náklady a opravenou zakázku doručí na adresu zákazníka do 5 dní od získání dat nutných pro opravu zakázky, pokud nebude dohodnuto jinak;
 3. právo na slevu za pozdní dodání – při nedodržení doby, sjednané pro zhotovení zakázky z důvodů na straně CG, bude zákazníkovi poskytnuta sleva 5% z ceny zpracování zakázky (vyjma poštovného) za každý den prodlení.

IX. Lhůty k vyřízení reklamace

CG se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je CG povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

X. Další ustanovení

 1. Zákazník má povinnost před vytvořením objednávky prostřednictvím Aplikace, provést aktualizaci této Aplikace, bude-li k tomu v rámci zpracování objednávky elektronicky vyzván.
 2. CG si vymiňuje právo odmítnout zpracování zakázky v případě, že tato byla poslána prostřednictvím starší verze Aplikace a jako taková je nezpracovatelná.
 3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých CG v souvislosti s objednávkou.
 4. CG nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.
 5. CG neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
 6. CG je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech, zvířatech, apod.
 7. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.
 8. CG nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
 9. Zákazník souhlasí s tím, aby CG jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
 10. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi CG a zákazníkem zaniká.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy o dílo zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou CG, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění “ a tyto přijímá.
 2. CG si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení zákazníkovi, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zákazníka.
 3. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a CG se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za CG vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem CG. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu CG převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
 5. CG si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách CG.
 6. Tyto VOP a reklamační řád CG nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2010.
 7. V případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Pojmy a zkratky

 • VOP – všeobecné obchodní podmínky
 • CG – pro účely těchto VOP se CG rozumí společnost COPY GENERAL s.r.o. se sídlem Senovážné nám. 26, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 45280436, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 10079.
 • Zástupce zhotovitele – se rozumí všechny provozovny CG, provozovny smluvních partnerů CG, , internetové portály apod.
 • Objednatel (zákazník) – pro účely těchto VOP se zákazníkem rozumí osoba, která si u zhotovitele nebo zástupců zhotovitele objednala zakázku
 • Zakázka/Objednávka – pro účely těchto VOP se Zakázkou / Objednávkou rozumí zhotovení fotoknihy, fotoobrazu, kalendářů a dalších produktů nabízených na webových stránkách www.cgphoto.eu
 • Aplikace – pro účely těchto VOP je aplikace souhrnné označení internetové aplikace, AlbumMaker, XM-pie, CG web